Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag over de verkenning A6 zon Lelystad Dronten? Op deze pagina vindt u de antwoorden op verschillende vragen. Bij elk van de onderstaande hoofdvragen horen verschillende subvragen. Door te klikken op de plusjes links van onderstaande hoofdvragen worden de verschillende subvragen getoond. Klik nogmaals op het plusje om het antwoord te lezen.

Heeft u een andere vraag of wilt u met ons in contact komen? Vul het contactformulier in en er wordt op korte termijn contact met u opgenomen.

Provincie Flevoland heeft in 2017 aan de toenmalige ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken verzocht de mogelijkheden te verkennen om hernieuwbare energie in te passen in de geplande wegverbreding van de A6. Vervolgens werd in het Klimaatakkoord afgesproken dat de Rijksoverheid, waar mogelijk, de gronden die in haar bezit zijn beschikbaar stelt voor de klimaatopgave, in het bijzonder voor hernieuwbare energie.

De verkenningsfase is een onderzoek naar de haalbaarheid van een zonne-energie project langs de A6. In dit haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht welke locaties geschikt zijn, welke omvang deze geschikte locaties hebben en wordt de omgeving betrokken om wensen en ideeën in te brengen.  

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werken Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland sinds 2018 samen in het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’. Binnen het pilotprogramma zijn er tien locaties aangewezen. De verkenning A6 zon Lelystad Dronten is er één van. Op deze website van Energie op Rijksgrond vindt u hier meer informatie over.

Het doel van dit programma is het ontwikkelen van een aanpak, waarmee energieprojecten op rijksgronden op een kosteneffectieve en vlotte manier kunnen worden gerealiseerd. Voor deze projecten geldt dat deze worden uitgevoerd met oog voor de omgeving en met maatschappelijk draagvlak. Randvoorwaarde is dat de projecten verenigbaar moeten zijn met de huidige, toekomstige netwerkfuncties en beheertaken van Rijkswaterstaat.

Voor het ontwerp van de voorkeursvarianten is een ontwerpbureau in de arm genomen. Het bureau heeft bij de eerste online sessie een presentatie gegeven met kenmerken van het gebied en is deelnemer bij de interactieve sessies om de inbreng uit de omgeving te horen en zo mee te kunnen nemen. Op basis van hun eigen analyse en de inbreng van de sessies en online vragen ontwikkelen zij een aantal varianten die in het voorjaar van 2021 weer aan u worden voorgelegd, zowel via de digitale bijeenkomst van 4 maart en voorafgaand daaraan ook via het platform.

Dit digitale participatieproces is ingericht voor de verkenninsgfase. Doel is om te komen tot een variant van locaties langs de A6 die passend zijn in omgeving en economisch haalbaar zijn. Deze locaties worden nu verkend, waarbij de wensen en bedenkingen vanuit de omgeving zo veel en goed mogelijk worden opgehaald. Dit digitale proces loopt door tot het voorjaar van 2021.

Alle presentaties, fimpjes en resultaten van enquetes zoals de mentimeter worden na afloop overzichtelijk op het platform geplaatst. Er worden in verband met privacy afspraken geen bestanden gemaild aan deelnemers.

De wegverbreding beslaat het stuk tussen knooppunt aansluiting 8 en knooppunt aansluiting 10. De plannen voor de wegverbreding hebben dan ook een overlap met het deel waarop de verkenning op zonne-energie langs de A6 plaatsvindt (knooppunt aansluiting 8 tot aan de Ketelbrug). Er is nauw contact en nauwe samenwerking tussen het project van de verbreding en de verkenning.

Gronden worden openbaar aangeboden, waarbij niemand wordt uitgesloten en iedereen mag inschrijven. Deze openbare inschrijving zal door middel van een zogenaamd biedboek worden gedaan en op www.biedboek.nl worden geplaatst. Dit is echter pas aan de orde nadat de verkenningsfase en eventuele planfase zijn afgerond met positieve besluitvorming.

Het Rijk gaat zelf geen energie opwekken, maar wil waar mogelijk haar arealen beschikbaar stellen voor opwek door derden. Deze partij(en) krijgt het recht om op rijksgrond voor bepaalde tijd een bouwwerk (de zonne-energie installatie) te bouwen en exploiteren.

Er wordt een marktconforme vergoeding door het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd om marktverstoring te voorkomen. Deze vergoeding wordt jaarlijks als vast tarief vastgesteld en is overal in Nederland gelijk. De opbrengsten gaan naar de schatkist (de Rijksbegroting).

De samenwerkende regionale partners in Flevoland (o.a. de gemeenten en provincie, maar ook maatschappelijke partners) hebben in de RES afspraken gemaakt over hoeveel duurzame energie er in 2030 in Flevoland wordt opgewekt. De verkenning A6 zon Lelystad Dronten is als één van de potentiële hernieuwbare energie projecten opgenomen in deze RES.

Op dit moment is dit initiatief nog in de verkenningsfase en is het nog niet duidelijk of er daadwerkelijk een project tot stand komt. Een eventueel te realiseren zonneveld is een bouwwerk dat vergunningsplichtig is. Als het project uiteindelijk tot uitvoering komt volgen de gebruikelijke (gemeentelijke) procedures rond inspraak, zoals die nu bestaan onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en straks de Omgevingswet (Ow). Het is belangrijk de wensen en ideeën uit de omgeving in de verkenningsfase mee te kunnen nemen. Daarom bent u van harte uitgenodigd via dit digitale traject uw input te leveren.

Ook het waterschap is aangehaakt bij de verkenning. Er is met hen contact daar waar het hun dijkverzwaring betreft.

Gemeente Lelystad, gemeente Dronten, provincie Flevoland, netbeheerder Liander, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken met elkaar samen om de verkenning naar zonne-energie langs de A6 uit te voeren.

Er is een stuurgroep ingesteld met vertegenwoordiging vanuit de provincie, gemeenten, netbeheer en Rijkswaterstaat. Zij neemt het besluit over een eventueel voorkeursontwerp. Zoals het er nu naar uitziet zal dit medio 2021 zijn. Uiteindelijk zijn het de gemeenten die RO-besluiten nemen.

De gemeente Lelystad en de gemeente Dronten doen actief mee in de verkenningsfase. De verkenning beperkt zich tot het grondgebied langs de A6 binnen de gemeenten Lelystad en Dronten. Het is op dit moment niet bekend of er ook in de overige Flevolandse gemeenten langs rijkswegen, waaronder de A6, een dergelijk initiatief komt.

Deze verkenning onderzoekt uitsluitend de gronden in beheer van Rijkswaterstaat langs dit traject van 30 kilometer. Daarover kunt u uw ideeën inbrengen. 

Alleen de zij- en middenbermen en de aansluitingen en kunstwerken langs de A6 van aansluiting 8 (Almere Oostvaarders tot de Ketelbrug) maken onderdeel uit van de verkenning.

In de verkenning A6 zon Lelystad Dronten worden de midden- en/of zijbermen en/of op- en afritten op de rijksgronden van de A6 van aansluiting (op- en afrit 8) Almere-Oostvaarders tot aan de Ketelbrug verkend.

Dat is nog niet bekend. De verkenning beslaat een traject van ruim 30 kilometer snelweg, met brede bermen tot soms wel 90 meter breed. Op dit moment is de verkenningsfase gestart. Medio 2021 ligt er een voorkeursontwerp. Op dat moment is meer bekend om hoeveel hectare het kan gaan.

Op dit moment is er op veel plekken sprake van schaarste in capaciteit in Flevoland. Dit betekent dat klanten (grootverbruik) wel een aansluiting kunnen krijgen, maar dat ze niet terug kunnen leveren. Liander en TenneT hebben veel investeringsplannen voor Flevoland om dit probleem te gaan oplossen. Zij gaan veel stations verzwaren en uitbreiden de komende jaren om er voor te zorgen dat er weer voldoende capaciteit is. Hiervoor is het ook van belang dat Liander aangehaakt is bij initiatieven, zoals A6 zon Lelystad Dronten, om in beeld te hebben en krijgen wat de plannen zijn van verschillende partijen in een regio. Tevens is het vanuit Liander de doelstelling om te helpen met de keuze van locaties, zodat de capaciteit ook geleverd kan worden op het moment dat dat gewenst is.

Vooraf is op hoofdlijnen gekeken naar snelweglocaties verspreid over Nederland. Hieruit kwam naar voren dat het zinvol is een verkenning voor zonne energie langs de A6 te starten. De exacte locaties die tijdens de verkenning als meest geschikt worden aangemerkt zullen in de diverse ontwerpvarianten naar voren komen.

Hoe en op welke wijze zonne-energie langs de A6 mogelijk kan zijn onderzoeken we in deze verkenning. De functie van de Rijksweg (doorstroming en veiligheid) staat niet ter discussie. De zonnevelden langs de rijksweg mogen dan ook niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Ook zal er een goede balans gevonden moeten worden tussen de zonnepanelen en bijvoorbeeld natuur en landschap.

Dat hangt af van de oppervlakte waarop er zonnepanelen geplaatst kunnen worden en dat wordt nog bepaald in de komende maanden. Grofweg kun je stellen dat op 1 hectare ongeveer 1 MWp (Megawatt piek) aan zonnepanelen geplaatst kan worden, dat zou op jaarbasis ongeveer 1 GWh (Gigawatt uur) aan elektriciteit opleveren. Dit is mede afhankelijk van de dichtheid van de panelen, de expositie (de richting waarop ze staan) en uiteraard het aantal uren dat de zon schijnt.

Dit is onderdeel van de verkenning. Er ligt in Nederland een grote opgave voor het uitbreiden van de hoeveelheid elektrische laadpunten. Een deel van deze uitbreiding zal bij de snelwegen terecht komen. Vanuit het perspectief om efficiënt om te gaan met elektriciteit lijkt het slim om opwek en gebruik dicht bij elkaar te plaatsen. Elektrische laadpunten zouden vanuit die gedachte goed langs de A6 kunnen komen. Of dat in dit geval ook zo is, zal blijken uit de verkenning. Verder wordt bekeken in hoeverre opgewekte elektriciteit kan worden aangesloten in het bestaande stroomnet.

Uit onderzoeken van de gemeenten blijkt dat de opgave voor de opwek van hernieuwbare energie groter is dan alleen met zon op daken gehaald kan worden. Daarom kijken we ook nu al naar andere plekken. Hiervoor wordt de zogenaamde zonneladder gebruikt. Zon langs infrastructuur is, na zon op dak, hierin de volgende trede om hiermee andere gronden zoveel mogelijk te ontzien. Om invulling te geven aan de doelstellingen voor de opwek van hernieuwbare energie op de korte termijn onderzoeken we daarom vast parallel de potentiële opwek langs de Rijksinfrastructuur.

Jazeker, het is belangrijk van u te horen: wat vindt u belangrijk, welke ideeën en vragen heeft u. Tot aan de zomer van 2021 organiseren wij een aantal online bijeenkomsten, waar u bij aanwezig kunt zijn. U kunt zich registreren voor de website door het registratieformulier invullen. Dan ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging om u aan te melden voor de online bijeenkomsten.

Onder ‘Denk mee!’ vindt u enkele interactieve tools waar u ideeën en reacties kwijt kunt. Om uw inbreng te leveren en reacties achter te laten op dit platform is het noodzakelijk dat  u zich registreert.

Als het u niet lukt om uw ideeën/reactie achter te laten op de website, dan vragen we u om contact met ons op te nemen met behulp van het contactformulier.

Een ontwikkelaar die het park gaat bouwen en exploiteren wordt pas na de verkennings- en eventuele planfase gezocht via een openbare procedure. De verkenning richt zich op haalbaarheid en wenselijkheid en de ruimtelijke inpassing. De benadering van de ontwikkelaar maakt hiervan geen onderdeel uit.

Met bepaalde stakeholders wordt vanuit het team van de verkenning contact opgenomen, energiecoöperaties zijn daar een voorbeeld van.

Bij deze verkenningsfase hoort een zogenaamd participatietraject. In eerste instantie was het de bedoeling om hiervoor met informatie bijeenkomsten naar u toe te komen, maar door de coronapandemie is dit digitale platform ingericht.

U kunt op deze site uw ideeën, wensen en vragen kwijt. Op dit platform vindt u met enige regelmaat nieuwsberichten en kunt u de ontwikkelingen volgen. Op een aantal momenten zal dit platform gebruikt worden om interactieve, digitale bijeenkomsten te organiseren.

Het voornemen is in het voorjaar van 2021 een online bijeenkomst te organiseren waarin u geïnformeerd wordt over de mogelijkheden van financiële participatie. Ondertussen kunt u terecht op de website van het Klimaatakkoord.

U kunt u aanmelden op deze website om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen. U wordt gevraagd mee te denken en daarom organiseren wij webinars en interactieve sessies. In deze coronatijd zal dit in eerste instantie digitaal zijn.

Door middel van het contactformulier kunt u uw vragen of wensen mailen, waarna contact met u wordt opgenomen.

Bij het beschikbaar stellen van gronden van het Rijk wordt marktconform, openbaar en transparant gehandeld. Er wordt dus niet 1-op-1 met geïnteresseerde partijen gesproken of zaken gedaan. Het kan zijn dat er in een later stadium een marktconsultatie plaatsvindt. Alle uitingen hierover lopen via www.biedboek.nl.

Bij andere projecten op vergelijkbare locaties heeft neerslaand fijnstof op zonnepanelen een verwaarsloosbaar effect.

Hiervoor gebruikt de wegbeheerder de richtlijnen die standaard gelden voor het plaasten van objecten langs de weg.

Bij de verkenning van kansen voor zonnepanelen langs de A6 wordt rekening gehouden met de diversiteit van het landschap, en met de lanschappelijke kwaliteiten van die verschillende landschappen. Dit betekent dat ook rekening gehouden wordt met de specifieke kwaliteiten van het Rivierduinengebied. 

Dit wordt meegenomen in de verkenning. Zonnepanelen zorgen zelf niet voor geluidsoverlast. Er is echter een mogelijkheid dat zonnepanelen in de buurt van de snelweg het geluid van het verkeer op de snelweg kunnen beïnvloeden. Hiervoor voert Rijkswaterstaat in samenwerking met TNO onderzoek uit om de effecten hiervan goed in beeld te krijgen.

Dit wordt meegenomen in de verkenning. Rijkswaterstaat onderzoekt samen met TNO de hinderlijke schitteringseffecten van zonnepanelen op de verkeersveiligheid.

Er is nog weinig bekend over de effecten van zonnevelden op biodiversiteit, bodem en grondwater. Er is recentelijk een monitoringsprogramma gestart, waarvan wij de uitkomsten volgen. Meer informatie over het monitoringsprogramma is te vinden op deze pagina

Ja, er wordt in het komende jaar een flora- en fauna onderzoek uitgevoerd. De resultaten zullen te zijner tijd via dit platform worden gedeeld.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.